SNF Swedish Nutrition Foundation

SNF är en icke vinstdriven organisation med det övergripande ändamålet att främja nutritionsforskning och dess praktiska tillämpning.

SNF är en kunskapsbro mellan nutritionsforskningen och livsmedelsbranschen. I SNF:s nätverk ingår ledande forskare inom nutritionsområdet vid de svenska universiteten. Medlemsföretagen representerar alla delar av och alla led i livsmedelskedjan. Integritet och opartiskhet, i förhållande till såväl kommersiella intressen som forskningsinriktningar, är en grundläggande förutsättning för SNFs verksamhet. Styrelsen har antagit riktlinjer för verksamheten för att värna om denna integritet.

En viktig del av vår verksamhet är att förmedla vetenskapligt baserad information om mat och hälsa, vilket sker bland annat genom utgivning av tidskrifter (Nordisk Nutrition och Food & Nutrition Research), konferensverksamhet och rådgivning till företag. SNF har lång erfarenhet av vetenskapliga och nutritionella frågeställningar relaterade till närings- och hälsopåståenden.

Nordisk Nutrition

Nordisk Nutrition

Nordisk Nutrition är en informationstidskrift med målsättning att på vetenskaplig grund informera om och delta i debatten kring aktuella frågor inom nutritionsområdet, inklusive frågor relaterade till märkning och marknadsföring av livsmedel.

www.nordisknutrition.se >>

Food & NutritionFood & Nutrition Research

Food & Nutrition Research är en av de första vetenskapliga tidskrifterna inom nutritionsområdet med ”open access”, vilket innebär att alla artiklar som publiceras i Food & Nutrition Research är fritt tillgängliga på tidskriftens hemsida.

www.foodandnutritionresearch.net >>

Hälsopåståenden.seHälsopåståenden

“Livsmedelsföretagens (Li:s) och Svensk Dagligvaruhandels branschstöd för närings- och hälsopåståenden” infördes den 1 december 2010. Syftet med branschstödet är att underlätta för livsmedelsbranschens aktörer att använda närings- och hälsopåståenden enligt gällande regler, och att göra det på ett ansvarsfullt och balanserat vis. SNF har en rådgivande och samordnande roll inom branschstödet.

www.hälsopåståenden.se >>

Nyheter/Aktuellt

SNF:s palmoljerapport 2014

Mer information >>

 

Friday 9 January 2015

SNF:s sockerrapport 2014

Mer information >>

 

Thursday 11 December 2014

Forskningsanslag 2015

Utlysning forskningsanslag 2015

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Ideon Science Park 223 70 Lund
Telefon 046-286 2282 info@snf.ideon.se www.snf.ideon.se
Org.nr 817600-7063
Besök Scheelev. 17 Beta 5, 3v