SNF Swedish Nutrition Foundation

SNF är en icke vinstdriven organisation med det övergripande ändamålet att främja nutritionsforskning och dess praktiska tillämpning.

SNF är en kunskapsbro mellan nutritionsforskningen och livsmedelsbranschen. I SNF:s nätverk ingår ledande forskare inom nutritionsområdet vid de svenska universiteten. Medlemsföretagen representerar alla delar av och alla led i livsmedelskedjan. Integritet och opartiskhet, i förhållande till såväl kommersiella intressen som forskningsinriktningar, är en grundläggande förutsättning för SNFs verksamhet. Styrelsen har antagit riktlinjer för verksamheten för att värna om denna integritet.

En viktig del av vår verksamhet är att förmedla vetenskapligt baserad information om mat och hälsa, vilket sker bland annat genom utgivning av tidskrifter (Nordisk Nutrition och Food & Nutrition Research), konferensverksamhet och rådgivning till företag. SNF har lång erfarenhet av vetenskapliga och nutritionella frågeställningar relaterade till närings- och hälsopåståenden.

 

NNC2016.2

NNC 2016

SNF var huvudarrangör för den Nordiska Nutritionskonferensen 2016, som ägde rum i Göteborg den 20-22 juni 2016.

www.nnc2016.se >>

nutritionsfakta.se

nutritionsfakta_rgb_200x60nutritionsfakta.se är en webbportal med målsättning att bidra till en saklig samhällsdiskussion om mat och hälsa, förbättra förutsättningarna för en god folkhälsa och underlätta innovationer inom mat-hälsaområdet. nutritionsfakta.se sammanfattar aktuellt kunskapsläge inom nutritionsområdet, sätter nya rön i ett sammanhang, erbjuder ett forum för vetenskapligt baserad diskussion och debatt om aktuella nutritionsfrågor.

www.nutritionsfakta.se

Nordisk Nutrition

Nordisk Nutrition

Nordisk Nutrition är en informationstidskrift med målsättning att på vetenskaplig grund informera om och delta i debatten kring aktuella frågor inom nutritionsområdet, inklusive frågor relaterade till märkning och marknadsföring av livsmedel.

www.nordisknutrition.se >>

Food & NutritionFood & Nutrition Research

Food & Nutrition Research är en av de första vetenskapliga tidskrifterna inom nutritionsområdet med ”open access”, vilket innebär att alla artiklar som publiceras i Food & Nutrition Research är fritt tillgängliga på tidskriftens hemsida.

www.foodandnutritionresearch.net >>

Hälsopåståenden.seHälsopåståenden

Branschstödet för närings- och hälsopåståenden som drivits av Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel i samarbete med SNF sedan 2010 avvecklades vid årsskiftet 2014/2015. SNF erbjuder fortsatt rådgivning i vetenskapliga och nutritionella frågor relaterade till närings- och hälsopåståenden, på samma sätt som tidigare. För medlemsföretag ingår viss rådgivning i medlemskapet.

Nyheter/Aktuellt

SNF lanserar nutritionsfakta.se – kunskapsportalen om mat och hälsa

nutritionsfakta_rgb_200x60

Mer information >>

 

Wednesday 9 December 2015

Tillsatsrapport 2015

Mer information >>

 

Thursday 8 October 2015

Nordic Nutrition Conference 2016

Program och information om utställarpaket vid den 11:e nordiska nutritionskonferensen (NNC 2016) finns nu på hemsidan nnc2016.se. Inbjudan till utställare >>

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Ideon Science Park 223 70 Lund
Telefon 046-286 2282 info@snf.ideon.se www.snf.ideon.se
Org.nr 817600-7063
Besök Scheelev. 17 Beta 5, 3v