Ny förvaltning av nutritionsfakta.se och Food & Nutrition Research

SNF Swedish Nutrition Foundation har avtalat med Örebro universitet Uppdrag AB (ORU Uppdrag AB) om att ORU Uppdrag AB förvaltar webbportalen nutritionsfakta.se och den vetenskapliga tidskriften Food & Nutrition Research, för en treårsperiod fr o m den 1 augusti 2019.

– Målsättningen är att säkerställa möjlighet för nutritionsfakta.se att fortsätta utvecklas som en nationell och opartisk kunskapsplattform, till gagn för såväl livsmedelsbranschen som akademin, liksom för offentlig sektor och samhället i övrigt. För Food & Nutrition Research ger överenskommelsen möjlighet till en framtida utveckling, som stärker synergieffekten mellan Food & Nutrition Research och nutritionsfakta.se, säger Christel Larsson, professor vid Göteborgs universitet och vetenskaplig rådgivare för SNF.

– Från ORU Uppdrag AB ser vi fram emot att ta vid och driva arbetet med nutritionsfakta.se vidare i samma vetenskapliga anda som tidigare. Det fortsatta arbetet ska som tidigare vara väl förankrat inom akademin och vi kommer vidareutveckla nutritionsfakta.se i samråd med portalens användare, säger Robert Brummer, professor och vice rektor vid Örebro universitet och styrelseordförande i Örebro universitet Holding AB.

Såväl medlemmar i SNF som andra aktörer i samhället har uttryckt sin uppskattning av SNF:s verksamhet och det finns många bevis på att inte minst nutritionsfakta.se gör nytta i mat-hälsadiskussionen. Verksamheten har dock under flera år bedrivits under tuffa ekonomiska förutsättningar, och ett stort arbete har lagts ner för att förbättra situationen.

I slutet av 2018 meddelade SNF:s vd Susanne Bryngelsson att hon önskar lämna sitt uppdrag. En tid därefter meddelade Nina Jansson, chefredaktör för nutritionsfakta.se att hon går vidare till annan tjänst. Båda avslutade sitt uppdrag för SNF under maj månad.

Mot denna bakgrund bedömde SNF:s styrelse att verksamheten inte kan fortsätta bedrivas i samma form som tidigare. Diskussion mellan SNF och ORU Uppdrag AB inleddes under tidig vår 2019, vilket nu har resulterat i ett avtal mellan parterna.

SNF:s styrelse ansvarar för att avtalet mellan SNF och ORU Uppdrag AB fungerar och efterlevs. Under hösten finns Anneli Gozzi Hovstadius kvar för att sköta föreningens administration. Fr o m årsskiftet ansvarar styrelsen för föreningen, utan anställd personal.

– Vi tackar Susanne Bryngelsson och Nina Jansson för ett långt och starkt engagemang för SNF, och inte minst för det framgångsrika arbetet med att bygga upp och etablera nutritionsfakta.se. Vi tackar också Annika Åhnberg, som under sin tid som SNF:s styrelseordförande varit en stark drivkraft för förverkligandet av nutritionsfakta.se, säger Anders Högberg, Nutrition & Public Affairs Manager, Orkla ASA, som i maj efterträdde Annika Åhnberg som styrelseordförande.

För nutritionsfakta.se kommer ORU Uppdrag AB under hösten anställa en ny chefredaktör. För kommunikation kommer ORU Uppdrag AB engagera Linda Harradine, forskningskommunikatör vid Örebro universitet, och även fortsätta samarbetet med Kajsa Asp Jonson, Mersmak kommunikation. Till dess att en ny chefredaktör är på plats kommer Robert Brummer planera det redaktionella arbetet, i samråd med Christel Larsson, som fram till årsskiftet finns kvar som vetenskaplig rådgivare för SNF, för att stödja övergångsprocessen.

För Food & Nutrition Research avser ORU Uppdrag AB att tillsammans med chefredaktör Asim Duttaroy, professor vid Oslo universitet, och övriga nuvarande redaktörer fortsätta utveckla tidskriften enligt det aims & scope som fastställts av SNF. Det nuvarande samarbetet med Open Academia, för produktion och publicering, kommer att fortsätta.

Kontakt

  • Anders Högberg, Nutrition & Public Affairs Manager, Orkla ASA, styrelseordförande SNF; anders.hogberg@orkla.no
  • Christel Larsson, professor, Göteborgs universitet, vetenskaplig rådgivare för SNF; christel.larsson@gu.se
  • Robert Brummer, professor och vice rektor Örebro universitet och styrelseordförande ORU universitet Holding AB; robert.brummer@oru.se
  • Linda Harradine, forskningskommunikatör, Örebro universitet; linda.harradine@oru.se

 

Nyheter/Aktuellt

Nu finns ett redaktionsråd och en referensgrupp tillsatta för nutritionsfakta.se

Det vetenskapliga redaktionsrådet har en rådgivande funktion och stödjer nutritionsfaktas redaktörer.

Medverkande:

Katarina Bälter, Mälardalens högskola, Västerås

Ulrika Ericsson, Lunds universitet

Ingrid Larsson, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Göteborgs universitet

Elisabet Rytter, Livsmedelsföretagen

 

Referensgruppen bidrar till att så många delar som möjligt inom nutritionsområdet representeras genom att ge förslag på aktuella ämnen. Det kan till exempel vara nya studier/rapporter som publicerats som vi kan uppmärksamma. Det kan även vara ämnen som referensgruppen får mycket frågor om och som Nutritionsfakta kan sammanfatta forskningsläget för.

Agneta Andersson, Uppsala universitet

Helena Björck, Axfood

Magnus Därth, Kött och Charkföretagen

Lars Ellegård, Göteborgs universitet

Ingemar Grön, Nordic Sugar

Charlotte Görman, Caldic Nordic

Frida Keane, Coca-Cola

Mona Lauermann Orheden, Svensk Dagligvaruhandel

Peter Lingström, Göteborgs universitet

Lovisa Martin Marais, Lantmännen

Ali Moazzami, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala

Karin Nileskog, Viktväktarna

Margareta Nyman, Lunds tekniska högskola, Lunds universitet

Rebecka Pearsson, Orkla Foods

Ana Rascon, Aventure

Ann-Sofie Sandberg, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Elin Vekka Johansson Boll, Arla Foods

Cornelia Witthöft, Linnéuniversitetet, Kalmar

Åsa Öström, Örebro universitet, Grythyttan

 

Mer information >>

 

Friday 21 August 2020

SNF:s nya styrelse 2020

SNF har sedan huvudmannamötet i april ny styrelse med följande ledamöter:    

Mer information >>

 

Friday 21 August 2020

Ny chefredaktör för nutritionsfakta.se

Örebro universitet Enterprise AB (tidigare Uppdrag AB) har nu rekryterat en chefredaktör till nutritionsfakta.se.

Mer information >>

 

Thursday 20 August 2020

Ny och högre impact factor för FNR!

Den nya impact factorn för vår vetenskapliga tidskrift Food & Nutrition Research hamnade på 3.647 (år 2018 2.086). Impact factor mäts i antalet gånger en artikel blivit citerad.

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Org.nr 817600-7063