Annonspolicy

SNF:s verksamhet inkluderar ett antal forum där kommersiell annonsering skulle kunna ske:

Denna policy avser att reglera hur kommersiell annonsering får ske i dessa forum. Policyn inkluderar också riktlinjer för när särskild vaksamhet mot textreklam bör iakttas.

Definitioner

Kommersiell annonsering: Annonsering som görs i syfte att främja vinstdrivande verksamheter. Annonsering för t ex konferenser som arrangeras av vetenskapliga sällskap eller icke vinstdrivna organisationer räknas ej som kommersiell annonsering.

Textreklam: Till synes redaktionell text där det finns bakomliggande kommersiella intressen hos textens skapare eller beställare. Det är inte alltid tydligt för läsaren att texten är reklam.

Generella principer

 • SNF erbjuder ej utrymme för kommersiell annonsering i följande forum:
  snf.ideon.se, www.nordisknutrition.se, www.foodandnutritionreserach.net
 • SNF erbjuder utrymme för kommersiell annonsering i den tryckta tidskriften Nordisk Nutrition och i vissa sammanhang i konferensmaterial (program, deltagarlista etc).
 • För samtliga ovan nämnda forum ska Internationella handelskammarens (ICC:s) regler för reklam och marknadskommunikation beaktas.
 • För samtliga ovan nämnda forum gäller principen att textreklam ej är tillåten.

Kommersiell annonsering i Nordisk Nutrition

För kommersiell annonsering i Nordisk Nutrition gäller följande riktlinjer:

 • Redaktör och ansvarig utgivare förbehåller sig rätten att stoppa annonser som inte är förenliga med publikationens allmänna policy, image, pressetiska regler eller tryckfrihetslagstiftning, utan att behöva ange skäl.
 • Annonserna ska ha en relevans för Nordisk Nutritions läsare, dvs budskapet ska vara relaterat till livsmedel, hälsa och/eller forskning inom dessa områden.
 • Nordisk Nutrition verkar i en miljö där hög trovärdighet, etik och vetenskaplighet förväntas råda. Detta gäller tidningens redaktionella arbete, men även vid annonsering. Det innebär att annonsörer med tvivelaktigt förtroende och rykte inte får annonsplats i tidskriften och att annonser med budskap som uppenbart saknar vetenskapligt stöd inte accepteras.
 • Annonser som marknadsför spel, alkohol och tobak, eller annonser med sexistiska anspelningar accepteras inte.
 • Annonser granskas likvärdigt, oavsett avsändare. Annonser från SNF:s medlemsföretag granskas därmed på samma sätt som annonser från andra avsändare.
 • Annonser skall vara utformade så att de är lätt urskiljbara från redaktionellt material. Förväxling mellan redaktionellt material och reklambudskap skall ej kunna förekomma. Ansvarig utgivare kan utan särskild motivering kräva att annonser tydligt annonsmärks för att förväxling ej skall kunna ske.
 • Begärd placering i anslutning till specifik redaktionell artikel, där till exempel annonsören är nämnd, medges inte.

Riktlinjer mot textreklam för kommersiella produkter och tjänster

För att undvika textreklam för kommersiella produkter och tjänster är det särskilt viktigt att iaktta vaksamhet t ex i följande situationer:

 • när utomstående erbjuder idéer och förslag till material som är sammankopplade med motprestationer i någon form.
 • när erbjudanden lämnas om resor och förmåner som är gratis eller kraftigt subventionerade.
 • när förhandslöfte om publicitet efterfrågas.
 • när utomstående intressenter, t ex PR-byråer, lobbyister, forskare, företag, myndigheter eller organisationer, bidrar med information och upplysningar. Det gäller särskilt inom områden där lagen inskränker rätten att publicera reklam, till exempel för läkemedel, tobak, alkohol och reklam riktad till barn.
 • vid publicitet kring företags, organisationers eller myndigheters verksamhet, produkter eller andra arrangemang, så att ett otillbörligt gynnande inte sker. Omnämnande av specifika kommersiella produkter/tjänster med namn (varumärke, produktnamn etc) i redaktionellt material bör i möjligaste mån undvikas.
 • när arrangemang genomförs i samverkan med utomstående så att det, där det är relevant, framgår med vem samarbetet sker och förutsättningarna för samarbetet.

Nyheter/Aktuellt

Tack för oss!

Efter många fantastiska och roliga år med SNF Swedish Nutrition Foundation, är det dags att säga tack för oss.

Mer information >>

 

Wednesday 19 June 2019

Ny förvaltning av nutritionsfakta.se och Food & Nutrition Research

SNF Swedish Nutrition Foundation har avtalat med Örebro universitet Uppdrag AB (ORU Uppdrag AB) om att ORU Uppdrag AB förvaltar webbportalen nutritionsfakta.se och den vetenskapliga tidskriften Food & Nutrition Research, för en treårsperiod fr o m den 1 augusti 2019.

Mer information >>

 

Wednesday 13 June 2018

Konferens om “Matallergi”

11 oktober 2018, Stockholm Inbjudan med mer information och program >> Företag och organisationer välkomnas att medverka vid konferensen som utställare eller sponsor, eller att annonsera i temanummer i Nordisk Nutrition. Information om annonsering och utställarpaket >>

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Org.nr 817600-7063