Riktlinjer för SNF:s verksamhet

 

All verksamhet inom SNF ska vara neutral och opartisk i förhållande till såväl kommersiella intressen som forskningsinriktningar. För att säkerställa neutralitet och vetenskapligt objektivitet och kvalitet ska följande gälla:

 • Endast forskare får ingå i kommittéer som utformar program för vetenskapliga symposier och konferenser. Industrianknutna forskare kan delta utifrån vetenskaplig kompetens men inte som representanter för sponsor eller intressent i övrigt.
 • SNF:s forskningsnämnd, arbetsgrupper och kommittéer ska ha allsidig representation av olika forskningsinriktningar och forskningsintressen. Engagemang i dessa medför inga förpliktelser till SNF:s medlemsföretag.
 • SNF:s namn eller uttalanden från SNF får ej åberopas i marknadsföringen av produkter.
 • SNF medverkar ej vid möten, konferenser eller andra aktiviteter som har karaktär av produktlansering eller marknadsföring av specifika produkter.
 • Personer som är anställda av eller uppdragstagare för SNF får ej ha uppdrag för konkurrerande verksamhet eller uppdrag som kan missgynna SNF:s verksamhet.
 • SNF:s hemsida ska inte ha länkar till enskilda företags hemsidor.
 • Uttalanden i pressmeddelanden från SNF ska endast göras av företrädare för SNF.

All verksamhet inom SNF ska vara transparent. Årsberättelser, stadgar och allmänna riktlinjer för verksamheten ska finnas på SNF:s hemsida. Protokoll/protokollsutdrag ska lämnas ut vid anfordran.

Den generella verksamheten

Den generella verksamhet, som upprätthålls tack vare stöd från medlemsföretagen och förutsätter engagemang från SNF:s forskarnätverk, ska vara öppen. Med detta menas till exempel att:

 • Vetenskapliga konferenser och seminarier ska vara öppna för alla (anmälningsavgift kan krävas).
 • SNF:s tidskrifter ska vara tillgängliga för alla (prenumeration kan krävas).
 • Information om och rapporter från utredningsprojekt ska publiceras på SNF:s hemsida, i SNF:s tidskrifter, eller på annat sätt göras tillgängliga för alla (betalning kan krävas).

Uppdragsprojekt

Utöver den generella verksamheten kan SNF under vissa förutsättningar åta sig uppdrag för enskilda organisationer och företag, t ex sammanställningar av rapporter. SNF åtar sig sådana uppdrag endast under följande förutsättningar:

 • Uppdraget får inte påverka den generella verksamheten negativt.
 • Uppdraget sker i tre faser:
  • Fas 1: SNF och uppdragsgivaren beslutar i dialog om syfte, definierar potentiella samarbetspartners, avgränsar uppdragets omfattning, samt fastställer budget och tidsplan. Såväl budget som tidsplan ska vara öppen för översyn och justeringar, om behov uppstår.
  • Fas 2: SNF är ensam utförare och ansvarar för utformning, utser forskare och övriga deltagare, ansvarar för projektledning, genomförande och resultatsammanställning. Uppdragsgivaren har inte rätt att påverka projektet i denna fas, men får information om hur projektet fortskrider och har möjlighet att lämna allmänna synpunkter.
  • Fas 3: SNF och uppdragsgivaren beslutar i dialog hur projektets resultat ska kommuniceras.
 • SNF äger rätt att använda resultaten i sin ordinarie verksamhet, t ex som underlag för seminarier, utbildningsdagar, faktablad, på hemsidan eller artiklar i tidskriften Nordisk Nutrition. Uppdragsgivaren kan åberopa max 6 månaders fördröjning av publiceringen.
 • Ledamöterna i SNF:s forskningsnämnd ska tillfrågas om allmänna råd inför planering och genomförande av uppdragsverksamhet. Ledamöterna erbjuds möjlighet att delta i projektet, men har ingen skyldighet att göra det.
 • Forskare som engageras av SNF för uppdragsverksamhet ska erhålla tydlig information om vem uppdragsgivaren är, projektets syfte, på vilket sätt uppdragsgivaren är delaktig i arbetet och hur utfallet av arbetet kommer att användas och publiceras.

Mötesarrangemang som uppdrag

SNF kan också under vissa förutsättningar åta sig uppdrag i form av att bistå enskilda organisationer och företag i planering och genomförande av seminarier/workshop/forskarmöten. För sådana åtaganden gäller följande:

 • Det ska framgå tydligt av inbjudan och andra dokument vem som är arrangör, och att mötet sker i samråd med SNF.
 • SNF bistår i programplanering, med ansvar för dess vetenskapliga kvalitet, och i kontakter med medverkande forskare. Arrangören ansvarar för vilka företag som bjuds in.
 • Ledamöterna i SNF:s forskningsnämnd tillfrågas om allmänna synpunkter på programmet och erbjuds möjlighet att delta vid mötet, men har ingen skyldighet att göra det.
 • Forskare som medverkar som talare ska erbjudas arvode, som betalas av arrangören.

Arvoden

Engagemang som ledamot i SNF:s styrelse, forskningsnämnd och nutritionsråd arvoderas inte, då uppdraget inte bedömts vara mer tidskrävande än att det kan ske som en ideell insats. Undantaget är styrelsens ordförande, vars uppdrag är mer omfattande och därför arvoderas. Forskare som engagerar sig i vissa specifika och mer tidskrävande aktiviteter inom SNF:s generella verksamhet, t ex medverkan i utredningsprojekt, erbjuds arvode från SNF. Forskare som engagerar sig i uppdrag från enskilda uppdragsgivare ska erbjudas arvode, som då täcks av projektets budget. Arvode medför inga förpliktelser mot uppdragsgivaren eller SNF, utöver att bidra med sin vetenskapliga kompetens till det aktuella projektet, enligt överenskommelse.

Publikationer

SNF:s publikationer ska, liksom verksamheten i övrigt, kännetecknas av partsneutralitet, hög vetenskaplig standard och integritet. Jävsdeklarationer ska efterfrågas från externa författare.

Register

SNF:s adressregister ska inte lämnas ut. SNF ska inte heller använda registret för spridning av information om konferenser, utbildningsdagar eller andra aktiviteter, där SNF inte är engagerad som arrangör.

Nyheter/Aktuellt

Nutritionsfakta.se och Food & Nutrition Research

Örebro universitet Enterprise (ÖUE) driver och förvaltar nutritionsfakta.se (nuf) och Food & Nutrition Research (FNR) åt SNF t.o.m. 31 juli 2022.
Därefter överlåter SNF, från och med den 1 augusti 2022, nuf och FNR till ÖUE.

Mer information >>

 

Sunday 15 November 2020

Nu finns ett redaktionsråd och en referensgrupp tillsatta för nutritionsfakta.se

Det vetenskapliga redaktionsrådet har en rådgivande funktion och stödjer nutritionsfaktas redaktörer. Referensgruppen bidrar till att så många delar som möjligt inom nutritionsområdet representeras genom att ge förslag på aktuella ämnen. Det kan till exempel vara nya studier/rapporter som publicerats som vi kan uppmärksamma. Det kan även vara ämnen som referensgruppen får mycket frågor om och […]

Mer information >>

 

Friday 21 August 2020

SNF:s nya styrelse 2020

SNF har sedan huvudmannamötet i april ny styrelse med följande ledamöter:    

Mer information >>

 

Friday 21 August 2020

Ny chefredaktör för nutritionsfakta.se

Örebro universitet Enterprise AB (tidigare Uppdrag AB) har nu rekryterat en chefredaktör till nutritionsfakta.se.

Mer information >>

 

Thursday 20 August 2020

Ny och högre impact factor för FNR!

Den nya impact factorn för vår vetenskapliga tidskrift Food & Nutrition Research hamnade på 3.647 (år 2018 2.086). Impact factor mäts i antalet gånger en artikel blivit citerad.

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Org.nr 817600-7063